Na Słuchawkach

Nowoczesna firma kreuje wizerunek poprzez działania społeczne i kulturę wartości

W jaki sposób nowoczesne firmy mają szansę wzmacniać swój wizerunek? Z badania przeprowadzonego przez Salesforce wynika, że mogą to robić poprzez działania społeczne oraz stwarzanie w miejscu pracy równych szans w zakresie wynagrodzenia i rozwoju. Nagrodą jest wyższy zysk, lojalność klientów i większa efektywność pracowników.

Kluczowym czynnikiem rozwoju biznesu jest dziś technologia. Mimo to z przeprowadzonego badania wynika, że firmom nie wolno bagatelizować działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością, zaangażowaniem na rzecz równości oraz wyznawanych przez siebie wartości.

Jeżeli przedsiębiorstwo dba o swój wizerunek i chce być postrzegane jako nowoczesne, nie powinno skupiać się jedynie na osiąganiu rezultatów biznesowych. Ważne jest dla niego wykazywanie rzeczywistego zaangażowania w sprawy społeczne oraz dążenie do osiągnięcia równouprawnienia w miejscu pracy.

Raport „The Impact of Equality and Values Driven Business” zawiera wyniki badania przeprowadzonego w USA na grupie 1500 pełnoetatowych pracowników na stanowiskach kierowniczych w biznesie oraz administracji. Badana grupa nie ograniczała się do klientów Salesforce. Celem badania było ustalenie:

 • jakie korzyści dla klientów, pracowników i samych firm wynikają z promowania kultury równości i działań prospołecznych,
 • na ile współczesne firmy są zaangażowane na tym polu.

Najważniejsze wnioski zawarte w raporcie:

 • Pracownicy, którzy wiedzą, że ich głos liczy się w pracy, prawie 5 razy częściej (4,6) czują się zobowiązani do wykonywania zawodowych zadań jak najlepiej.
 • Jeśli firma zapewnia pracownikom równe szanse, niemal 4 razy częściej (3,8) pracownicy ci z dumą dla tej firmy pracują.
 • Pracownicy, którzy mają poczucie przynależności do swojej firmy, 5,3 raza częściej czują się zobowiązani do wykonywania pracy jak najlepiej.
 • 80% konsumentów i pracowników uważa, że przedsiębiorstwa mają obowiązek wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.
 • 11 z 14 ankietowanych kierowników wyższego szczebla stwierdziło, że promowanie równości staje się coraz ważniejsze w kulturze ich przedsiębiorstw.
 • 51% konsumentów jest bardziej lojalnych wobec marek, które dzielą się zyskiem ze społeczeństwem.
 • Jedna trzecia kadry kierowniczej (36%) twierdzi, że ich firma aktywnie działa na rzecz większego równouprawnienia. Mniej niż połowa (44%) uważa natomiast, że angażuje się ona w działalność społeczną.

Nowoczesna firma kreuje wizerunek poprzez działania społeczne i kulturę wartości

Coraz częściej kadra kierownicza w firmach jest zwolennikiem budowania pozycji przedsiębiorstwa nie tylko poprzez dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników finansowych. Drogą do celu mogą być także działania społeczne oraz polityka promująca wartości istotne dla klientów i pracowników.

Jak wykazano w badaniu, podejście oparte na wartościach współgra z wizerunkiem nowoczesnego biznesu. Ponadto może zapewnić większą lojalność klientów, podnieść morale pracowników i pozytywnie wpłynąć na społeczności otaczające firmę. Zarówno klienci, jak i pracownicy coraz częściej przy wyborze produktu lub pracodawcy biorą pod uwagę nie tylko rozpoznawalność marki czy oferowane wynagrodzenia. Liczą się dla nich także działania społeczne właścicieli tych marek.

Ponad 70% konsumentów oraz 82% potencjalnych inwestorów rozważających zakup danej organizacji twierdzi, że dzięki technologii zawsze mogą pójść do konkurencji lub dokonać zakupu w innym miejscu na świecie. Nie dziwią zatem kolejne wyniki badania. 80% managerów wyższego szczebla uważa, że firmy, również w trosce o podniesienie własnej konkurencyjności, mają obowiązek wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

W kwestii odpowiedzialności społecznej, a zwłaszcza równouprawnienia w miejscu pracy, jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Kierownictwo co czwartej firmy (25%) twierdzi, że ich firma dba o likwidację różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Biznes i praca na rzecz społeczeństwa buduje lojalność wobec marki

Klienci są bardziej lojalni wobec firm, które dzielą się z innymi swoimi zyskami. Dotyczy to zwłaszcza coraz bardziej wpływowego pokolenia milenialsów, czyli urodzonych pomiędzy 1980 a 1995 r. Według 58% milenialsów inwestycje we wsparcie społeczności mają duży wpływ na ich lojalność wobec danej marki. Większość (60%) twierdzi, że rozważałaby zmianę marki, jeśli firma będąca jej właścicielem nie byłaby zaangażowana w sprawy społeczne. A zatem przedsiębiorstwa mają możliwość odróżnienia się od konkurencji dzięki większej aktywności w zakresie filantropii czy wolontariatu.

Mimo że klienci oczekują działań na rzecz społeczeństwa, mniej niż połowa kierownictwa firm twierdzi, że ich organizacje aktywnie prowadzą tego rodzaju działania. Jedna trzecia angażuje się w publiczną politykę społeczną związaną z zapewnieniem równych praw obywatelom, rozwojem edukacji czy np. wspieraniem edukacji STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Działania na rzecz społeczności zyskują jednak na znaczeniu. Z badań prowadzonych przez Salesforce wynika, że w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat społeczne zaangażowanie firm wzrosło. Coraz więcej przedsiębiorstw staje się rzecznikami społecznymi, partnerami rządów i organizacji non profit oraz promotorami edukacji.

Zaangażowanie na rzecz równości a efektywność pracowników

Rozwój kultury równości w miejscu pracy służy wzrostowi efektywności zatrudnionych. Kiedy pracownicy mają równe szanse i czują się doceniani w pracy, większe jest ich morale i wydajność. Poszanowanie praw pracowników jest już ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w rekrutacji i walce o talenty. Staje się wręcz kluczowym wyróżnikiem najlepszych firm. Przedsiębiorstwa takie potrafią na dłużej związać ze sobą pracownika.

65% pracowników czuje dumę z pracy w przedsiębiorstwach, które promują integrację, zapewniają wszystkim równe szanse i dbają o likwidację zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć.

Badanie wykazało jednak także, że nierówności w miejscu pracy wciąż są problemem. Prawie połowa (49%) przedsiębiorców nie wierzy, że ich firmy zapewniają równe szanse pracownikom. Choć 80% kierownictwa twierdzi, że ich przedsiębiorstwo sprzyja kulturze integracji, tylko 43% uważa, że dba o jednakowe zarobki dla obydwu płaci.

Trzy kroki do biznesu opartego na wartościach

Jak firmy mogą zapewnić sobie lojalność klientów oraz przyciągnąć i zatrzymać talenty? Jak jednocześnie mogą wywierać korzystny wpływ na społeczeństwo? Zdaniem ekspertów Salesforce powinny zastosować zasadę trzech kroków.

 • Należy podążać za wartościami

  . Demonstrowanie autentycznego zaangażowania społecznego wymaga jasnego określenia wartości. Ponad połowa szefów ankietowanych firm stwierdziła, że ich przedsiębiorstwa jednoznacznie definiują wartości i cele, do których zmierzają – poza zyskiem. Jednocześnie jednak tylko 40% uznało, że firmy faktycznie się nimi kierują. Nie wolno więc poprzestać na zdefiniowaniu wartości. Przede wszystkim należy rzeczywiście zgodnie z nimi działać. Prowadzi to do osiągnięcia lepszej pozycji w kontakcie z klientami i pracownikami.

 • Należy stać się platformą pozytywnych zmian społecznych

  . Firmy powinny podejmować współpracę z agencjami rządowymi, organizacjami non profit i instytucjami edukacyjnymi. Powinny także zabierać głos w ważnych kwestiach społecznych i wspierać tych, którzy nie mogą tego zrobić w swoim własnym imieniu. Takie inicjatywy są ważne dla biznesu, gdyż firmy zaangażowane społecznie również edukują i budują przyszły kapitał ludzki.

 • Należy tworzyć kulturę równości

  . Zaangażowanie na rzecz równości i otwartości staje się konkurencyjnym wyróżnikiem dla firm pragnących przyciągnąć i zatrzymać nowe pokolenie talentów. Bycie otwartym, przejrzystym i aktywnym w promowaniu równości w miejscu pracy może zapewnić trwałe zaufanie pracowników.

Społeczne zaangażowanie polskich firm i jego wpływ na wyniki finansowe

W polskich firmach z roku na rok poprawia się świadomość związana z budowaniem wizerunku poprzez działania CSR (corporate social responsibility). Mimo to poza dużymi przedsiębiorstwami, oddziałami wielkich korporacji oraz firmami z kapitałem zagranicznym potrzeba działań społecznych oraz równouprawnienia w pracy wciąż nie jest sprawą wielkiej wagi.

W 2015 r. powstała kompleksowa publikacja pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria i praktyka”. Przygotowały ją: Fundacja CentrumCSR.PL oraz Monitoring Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Z opracowania wynika, że raport społeczny wydało 15,4% ankietowanych firm.

Najważniejszym aspektem związanym ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw w Polsce jest ekologia. To kryterium spełniło 67,8% wszystkich badanych podmiotów. W znacznie mniejszym stopniu w politykę firm wpisane są prawa człowieka. W jakimś stopniu nawiązała do niech nieco więcej niż połowa (55,9%) podmiotów.

Z kolei w 2014 r. firma KPMG opublikowała raport „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty i opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce”. Zgodnie z tym opracowaniem 96% firm w Polsce uważa, że działania CSR są obowiązkiem biznesu, ale tylko 46% faktycznie je realizuje. Ważne jest jednak, że polskie firmy (77% przedstawicieli dużych i średnich przedsiębiorstw) zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Może być to silny impuls do zwiększenia społecznego zaangażowania.

Najczęściej wskazywaną potencjalną korzyścią z działań na tym polu była poprawa rynkowego wizerunku firmy (52%). Kolejne wskazywane korzyści to:

 • wzrost akceptacji otoczenia (36%),
 • wzrost zainteresowania ze strony kontrahentów (30%),
 • wzrost sprzedaży (26%),
 • wzrost zainteresowania firmą wśród potencjalnych pracowników (24%).

Pełna treść raportu w języku angielskim dostępna jest na stronie: www.salesforce.com.

Więcej danych z badania przeprowadzonego przez Salesforce:

Działania, w jakie angażują się firmy:

 • prace społeczne – 44%
 • różnorodność i równość w środowisku pracy – 41%
 • wsparcie lokalnych szkół – 32%
 • polityka publiczna – 31%
 • równe prawa w społeczeństwie (w szerokim znaczeniu) – 28%
 • edukacja STEM, rozwój pracowników w tym kierunku – 26%

Odsetek przedstawicieli kierownictwa firm, którzy zgadzają bądź nie zgadzają się z następującymi stwierdzeniami:

m.in. ze względu na zaokrąglenia nie wszystkie wartości procentowe w raporcie wynoszą 100%

salesforce

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

 

PLIKI COOKIES:

Stosujemy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.